Transmiterea prin mijloace electronice a cererilor de carte funciară

May 13, 2020 Hristescu & Partners

Prin modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1999, au fost aduse următoarele modificări: 

  • Cererea de înscriere în cartea funciară, cererea de recepție sau cererea de avizare, se poate depune și online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

  • Se pot transmite online, împreună cu cererea, și înscrisurile emise în formă materială, pe care deponentul cererii are obligația de a le certifica prin semnătură electronică calificată, în vederea nealterării conținutului. În acest caz se prezumă, până la proba contrarie, că redarea pe suport informatic s-a făcut după înscrisul original sau copia legalizată, sub sancțiunea nulității absolute a înscrierii.

  • Răspunderea pentru corectitudinea și autenticitatea datelor în format electronic introduse în bazele de date revine persoanei care a introdus aceste date. În același timp, răspunderea pentru verificarea și validarea datelor în format electronic revine persoanei care a verificat și validat aceste date.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!