A fost modificat Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin intrarea în vigoare a  Regulamentului nr. 6/2020 – ASF

April 12, 2020 Hristescu & Partners

Modificările nu se aplică activităților de control aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care continuă conform reglementărilor în vigoare aplicabile la data începerii acțiunii de control.

Dintre principalele modificări aduse:

 • Decizia de control privind declanșarea controlului periodic ori inopinat va prevedea, printre altele, perioada totală a controlului la sediul entității, respectiv nu doar data de început, ci și data de finalizare a acțiunii de control la sediul entității;
 • Notificarea referitoare la declanșarea controlul periodic transmisă de ASF entității controlate, va trebui să conțină mai multe informații, respectiv:
  • data de început și data de finalizare a acțiunii de control la sediul entității;
  • perioada controlată;
  • tematica aferentă;
  • primul chestionar de solicitare de date/informații/documente;
  • doar mențiunea că eventuale solicitări de informații/date/documente sub formă de chestionare/machete/situații centralizatoare de date/informații pot fi transmise pe tot parcursul controlului (și nu eventualele solicitări prealabile).
 • Procesul-verbal de ridicare documente întocmit de echipa de control care colectează documentele selectate va trebui să cuprindă, în plus:
  • mențiunea că, pe parcursul acțiunii de control, precum și în ședința de încheiere a acesteia, membrii echipei de control au adus la cunoștința entității controlate principalele aspecte preliminare identificate rezultate din documentele examinate de către echipa de control la sediul entității și din discuțiile/întrevederile edificatoare cu persoanele care au furnizat informații relevante pentru aspectele analizate, în acord cu tematica de control.
 • S-a prevăzut în mod expres că echipa de control va înainta solicitarea referitoare la informații/documente/explicații sau clarificări suplimentare, după caz, după încheierea procedurii de colectare, în scris, de regulă prin email.  În același mod, și entitatea controlată va putea transmite documentele/informațiile/notele explicative solicitate prin poștă, fax sau e-mail, după caz, în termenele indicate de echipa de control.
 • S-a eliminat posibilitatea echipei de control de a reveni la sediul entității controlate pentru documentare suplimentară/obținerea de explicații sau clarificări după încheierea procedurii de colectare.
 • Procesul-verbal de control întocmit de echipa de control va trebui să cuprindă, în mod suplimentar, și descrierea elementelor de neconformitate constatate, respectiv faptele care reprezintă încălcări ale legislației specifice aplicabile entității controlate, cu indicarea prevederilor legale reținute că au fost nerespectate/încălcate.

S-a introdus obligativitatea transmiterii spre informare și către entitatea controlată a unei copii de pe decizia de sancționare a conducerii entității controlate sau persoanelor cu funcții-cheie.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!