Procedura de acordare a măsurilor de stimulare pentru salariații angajați pe perioada ianuarie – septembrie 2021

January 7, 2021 Hristescu & Partners

În data de 7 ianuarie 2021, a intrat în vigoare Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, ce va fi aplicabilă începând cu 12 ianuarie 2021. 

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, angajatorii vor primi 50% din salariu, dar nu mai mult de 2500 de lei, dacă încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 următoarele categorii de persoane:

  • persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă;
  • persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă;
  • cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă de mai sus, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Pentru acordarea sumelor mai sus indicate, angajatorii trebuie încheie cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora aceștia își au sediul social, nu mai târziu de data de 1 septembrie 2021, o convenție potrivit modelului prevăzut în Procedură.

Prin mijloace electronice de transmitere la distanță, angajatorii vor transmite către agențiile pentru ocuparea forței de muncă o cerere semnată electronic, împreună cu un set de documente precum o declarație pe propria răspundere, copie după actele de identitate ale persoanelor încadrate în muncă, copie după actele în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele respective.

Sumele acordate ca măsuri potrivit prezentei proceduri nu se pot cumula una cu cealaltă, angajatorul putând beneficia doar de una dintre măsurile de stimulare.

Sumele prevăzute ca măsuri se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenției, însă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă. Totuși, acestea se acordă și pentru perioada concediului de odihnă.

Pentru verificarea și decontarea sumelor, angajatorii trebuie să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, un tabel nominal. Acesta trebuie să fie însoțit în acelați timp și de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă semnat de salariați, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul. Dacă plata se efectuează prin virament într-un cont bancar, angajatorii vor transmite pontajul și statul de plată, însoțite de ordinele de plată a salariului și extrasele de cont aferente, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la data de 25 ale lunii următoare sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, beneficiile nu vor mai fi acordate.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!