Modificări aduse în ceea ce privește detașarea salariaților pentru sprijinirea funcționării pieței interne

August 13, 2020 Hristescu & Partners

În data de 16 august, va intra în vigoare Legea nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale. 

 • În temeiul noilor modificări, este considerat drept salariat detașat, salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care, pe o perioadă ce nu depășește 24 de luni, desfășoară munca pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, altul decât cel în care își are sediul angajatorul, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, pe perioada contractului de muncă încheiat, în cadrul unei prestări de servicii transnaționale.

Salariații detașați pe teritoriul României din întreprinderi stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Confederației Elvețiene

 • Printre beneficiile de care se bucură un salariat detașat pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaționale, se numără și:
  • remunerația aplicabilă pe teritoriul României, inclusiv plata orelor suplimentare;
  • sănătatea, securitatea și igiena în muncă;
  • condițiile privind cazarea salariaților, atunci când sunt oferite de angajator salariaților trimiși să exercite temporar lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu la un alt loc de muncă decât locul lor de muncă obișnuit;
  • indemnizațiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare și masă pentru salariații obligați din rațiuni profesionale să călătorească către și de la locul lor de muncă obișnuit din România sau în cazul în care aceștia sunt trimiși temporar de angajatorul lor de la locul lor de muncă obișnuit din România la un alt loc de muncă, în conformitate cu legislația națională sau contractul colectiv de muncă aplicabil.
 • În cazul în care durata efectivă a detașării depășește 12 luni, întreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene garantează salariaților detașați pe teritoriul României, suplimentar față de condițiile de muncă de mai sus, toate condițiile de muncă și de încadrare în muncă aplicabile acestora potrivit legislației naționale și contractelor colective de muncă aplicabile.
 • În cazul în care durata efectivă a detașării depășește 12 luni, întreprinderile prevăzute mai sus nu pot să intervină asupra:
  • condițiilor de încheiere și de încetare a contractului individual de muncă, inclusiv a clauzelor de neconcurență; ȘI
  • contribuțiilor relative la pensiile ocupaționale;
 • Perioada de detașare inițială poate fi prelungită până la 18 luni, cu condiția transmiterii de către întreprindere a unei notificări motivate la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială prestează activitatea salariații detașați, cel târziu în ziua anterioară împlinirii termenului de detașare inițial.

Salariații detașați de pe teritoriul României pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene sau al Confederației Elvețiene

 • Și salariații detașați de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaționale beneficiază de elementele indicate mai sus, precum remunerația sau rambursarea chetuielilor de transport, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă și de condițiile de muncă stabilite prin acte valabile în statul membru sau în Confederația Elvețiană, pe teritoriul căruia/căreia sunt prestate serviciile.
 • În cazul în care durata efectivă a detașării depășește 12 luni, salariații detașați de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaționale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, suplimentar față de condițiile de muncă și de încadrare în muncă prevăzute mai sus, de toate condițiile de muncă și de încadrare în muncă aplicabile care sunt stabilite în statul membru pe teritoriul căruia se desfășoară munca prin acte care au fost declarate cu aplicare generală, cu excepția:
  • procedurilor, formalităților și condițiilor de încheiere și de încetare a contractului individual de muncă, inclusiv clauzelor de neconcurență;
  • schemelor de pensii ocupaționale suplimentare.
 • Perioada detașării inițiale de mai sus poate fi prelungită până la 18 luni. În acest caz, este obligatorie transmiterea de către întreprindere a unei notificări motivate la autoritatea competentă pe teritoriul statului membru unde își desfășoară activitatea salariații detașați, în condițiile legislației statului respectiv.
 • Indemnizația specifică detașării transnaționale se consideră parte a remunerației salariatului, cu excepția cheltuielilor generate de detașare.
 • În ceea ce privește salariatul detașat de pe teritoriul României, întreprinderile au obligația de a informa salariatul, în scris, anterior detașării, cu privire la:
  • elementele constitutive ale remunerației, în conformitate cu legislația aplicabilă în statul membru gazdă, și nivelul acestora;
  • cuantumul total al remunerației acordate salariatului pe perioada detașării, cu evidențierea distinctă a indemnizației specifice detașării, atunci când aceasta este acordată;
  • cheltuielile efectiv generate de detașare, precum transportul, cazarea și masa, precum și modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazării sau mesei, după caz;
  • linkul către site-ul oficial național unic creat de statul membru gazdă.
  • Nu este obligatorie informarea salariatului despre elementele remunerației și link-ul site-ului oficial din statul gazdă atunci când detașarea are o durată mai mică sau egală cu 7 zile. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!