Ajutor IMM-uri

A fost adoptată Hotărârea nr. 458/2020 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROM NIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, în forma aplicabilă de la 10 iunie 2020

June 9, 2020 Hristescu & Partners

Au fost modificate normele metodologice de aplicare ale Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA.

 

Dintre modificările aduse: 

 

 • Beneficiarul trebuie să prezinte instituțiilor de credit finanțatoare garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. 
  • În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea și de alte garanții colaterale.

 

 • Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru, se instituie ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de garantare. 
  • În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, din motive rezonabile și necesare, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea de garanții colaterale.

 

 • FNGCIMM analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit, printre altele, și pe baza:
  • rezultatului consultării bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice (MFP) de către finanțator. 
   • În cazul în care valabilitatea documentului transmis de finanțator a expirat până la data aprobării garanției, FNGCIMM realizează consultarea bazei de date a MFP utilizând documentul transmis de finanțator. 
   • În situația în care solicitantul înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului. 

 

 • Prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire și radiere atât a garanțiilor colaterale, cât și a ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți, după caz, în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară ori Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate.

 

 • Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară ori Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!