Ajutor IMM-uri

Susținerea acordată de stat antreprenorilor si afacerilor mici si mijlocii in contexul COVID-19- Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

April 13, 2020 Madalina Hristescu
Au intrat in vigoare Normele Metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii. Instituțiile mici și mijlocii vor avea posibilitatea să acceseze prin Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA -, soluții preferențiale de finanțare a investitiilor si/sau capitalului de lucru, adaptate necesității depășirii crizei economice generate de COVID-19. Scopul este pe de o parte asigurarea continuității activității și sustinerea posibilității de plată a personalului angajat pe perioada pandemiei (până la 31.12.2020), iar pe de altă parte susținerea economiei grav afectate la nivel național prin crearea unor mecanisme de ajutor implementabile imediat. Cine  poate beneficia de facilitățile de finanțare acordate prin acest program în aceasta perioadă? Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, Instituțiile mici și mijlocii din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor din industria jocurilor de noroc și pariurilor, producția sau comercializarea de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai jos:
 • nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019 în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;
 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice sau instituția de credit care acordă finanțarea;
 • nu figurează cu credite restante în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A-C din baza de date a C.R.C (Centralei Riscului de Credit), inclusiv cu privire la finanțările de tip leasing;
 • nu se află în interdicție de a emite cecuri / bilete la ordin;
 • împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;
 • prezintă garanțiile colaterale solicitate și îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate impuse de instituția financiară;
 • nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul central sau, dacă înregistrează, se obligă să le achite din creditul acordat în cadrul programului;
 • depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență până la 31 decembrie 2020, cu mențiunea că întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.
Categoriile de credite garantate care pot fi acordate prin programul mai sus menționat si criteriile de acordare sunt următoarele:
 1. Unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei și trebuie să respecte una din următoarele condiții:
  1. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate.  SAU
  1. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019. SAU
  1. o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
 2. Unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MFP, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanțărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia din următoarele condiții:
 3. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate. SAU
 4. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019. SAU
 5. o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestor facilități este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici nu pot cumula cele două credite/linii de credite garantate pentru finanțarea capitalului de lucru. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici sunt eligibili pentru acordarea celei de-a doua categorii de facilități de credit garantate și pot cumula aceste facilități cu creditele de investiții din prima categorie, în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei. Costuri/durata finanțare și alte condiții esențiale ale Programului Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii se compune din:
 • Rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferențiată astfel: pentru creditele de investiții acordate din prima categorie marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru din ambele categorii, marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.)
  • Comisionul de risc – comisionul de risc datorat MFP de către beneficiarul programului.
  • Comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul “Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat, conform angajamentului legal emis în baza unei Decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei. Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MFP. Pentru toate categoriile de credite prevăzute în OUG 110/2017 nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit. Pentru creditele de investiții, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni, la începutul perioadei de creditare. Pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului, instituțiile de credit sunt obligate să mențină condițiile referitoare la componenta Costului total al creditelor acordate privind Rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus marja fixă și dispozițiile privitoare la neperceperea unui comision de rambursare anticipată și nepermiterea modificării unilaterale a contractului de credit. Data la care încetează răspunderea statului în baza garanției acordate prin intermediul FNGCIMM în numele și în contul său este:
 • data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
  • data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
  • data la care MFP plătește valoarea de executare a garanției;
  • data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;
  • data înregistrării la FNGCIMM a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție.
Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, instituția de credit poate majora valoarea creditului garantat, până la valorile maxime prevăzute pentru cele două categorii de credite garantate. Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire. Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni. Prelungirea valabilității creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate în cadrul programului poate fi realizată pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenței finanțării prevăzute în contractul de credit inițial, urmând ca, cel puțin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare. Creditele de investiții/Creditele/Liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene. Beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii sunt eligibili pentru acordarea facilităților de credit garantate din prima categorie de credite. Beneficiarul trebuie să prezinte instituțiilor de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Acordarea și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unor convenții de garantare și plată a granturilor încheiate între FNGCIMM și instituțiile de credit participante în program. Modelul convenției de garantare și plată a granturilor se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. Instituția de credit transmite FNGCIMM, direct sau prin unitățile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanției de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicației web https://plafon.garantare.ro, împreună cu următoarele documente:
 • declarațiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu finanțatorii;
  • declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, completată și semnată de beneficiarul finanțării cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare de către instituția de credit;
  • declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate emisă cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare;
  • rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii;
  • acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a MFP, prevăzut în anexa nr. 2;
  • declarația unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente;
  • dovada virării comisionului de risc.
După verificarea tuturor documentelor și datelor, FNGCIMM comunică instituției de credit decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor. FNGCIMM transmite instituției de credit contractul de garantare și acordul de finanțare în vederea semnării, în cel puțin patru exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare și acordul de finanțare. După semnare, instituția de credit remite FNGCIMM, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare. Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după îndeplinirea formalităților de publicitate a ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din OUG nr. 110/2017. Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate, la acordarea creditului, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanției, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de evaluare comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare. În situația în care instituția de credit solicită FNGCIMM prelungirea duratei garanției, cu menținerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare împreună cu următoarele documente, în copie:
 • declarațiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu finanțatorii, dacă este cazul;
  • declarația beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, completată și semnată de beneficiarul finanțării cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data solicitării garanției de către instituția de credit;
  • un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanțării aferent cel puțin ultimelor 12 luni de valabilitate a finanțării prelungite, în cazul prelungirii creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.
Instituția de credit are obligația de a notifica FNGCIMM modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
 • modificarea procentului de garantare ca urmare a majorării/diminuării finanțării, fără modificarea valorii garanției Fondului, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare; și/sau
  • diminuarea valorii garanției, urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate, după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției;
  • fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului.
Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către FNGCIMM a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și contul statului. După semnarea contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 instituția de credit pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile programului, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne. În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge cererea de plată. În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, MFP transmite FNGCIMM dovada efectuării plății. După primirea dovezii efectuării plății, FNGCIMM întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului – beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății. FNGCIMM transmite titlul de creanță spre știință și instituției de credit, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată. Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea scrisorii de garanție este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară. La data expirării termenului de plată, titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!