Semnarea electronică a documentațiilor din domeniile construcții, arhitectură și urbanism, în vederea emiterii de avize, acorduri, aprobări și autorizații

August 21, 2020 Hristescu & Partners

În data de 21 august 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism. 

Prin aceasta se stabilește cadrul general pentru utilizarea semnăturii electronice pe documentele și documentațiile elaborate și asumate în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, care se transmit autorităților și instituțiilor publice competente cu emiterea de avize, acorduri, autorizații și aprobări, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă și ștampilă sau parafă profesională.

Dintre măsurile adoptate, amintim următoarele: 

 • Pentru a putea fi elaborate și prezentate în format electronic autorităților și instituțiilor competente, documentele și documentațiile din domeniile construcții, arhitectură și urbanism, piese scrise și desenate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • să fie prezentate integral în formă electronică;
  • să fie semnate de către toți specialiștii prevăzuți de lege cu semnătură electronică calificată;
  • să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de lege.
 • Auditorii energetici pentru clădiri atestați își asumă documentele și documentațiile:
  • fie prin semnătura olografă și aplicarea ștampilei individuale, în cazul exemplarelor fizice ale documentațiilor de specialitate;
  • fie numai cu semnătură electronică calificată, care ține loc atât de semnătură olografă, cât și de ștampilă individuală, în cazul exemplarelor elaborate și prezentate în format electronic.
 • Arhitecții cu drept de semnătură pot semna documentele prevăzute de lege în toate fazele de elaborare ale documentației tehnice:
  • fie prin semnătura olografă și aplicarea parafei profesionale specifice, pe exemplarele fizice ale documentațiilor de specialitate;
  • fie numai cu semnătură electronică calificată, care ține loc atât de semnătură olografă, cât și de parafă profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate în format electronic.
 • Aceleași reguli de mai sus se aplică, după caz, și: 
  • specialiștilor cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului sau în urbanism; 
  • specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
  • inginerilor elaboratori ai proiectelor sau părților din proiecte de specialitate din domeniul construcțiilor care se supun avizării și autorizări;
  • persoanelor fizice din domeniile conexe construcțiilor, arhitecturii și urbanismului care elaborează studii de fundamentare, studii tehnice suport, analize, cercetări, studii de impact, proiecte de specialitate și altele asemenea, care se supun avizării și autorizării în procesele de avizare și aprobare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și a celor de urbanism și în procesele de avizare, autorizare și executare a lucrărilor de construcții.
 • Pentru emiterea sau modificarea unei semnături electronice calificate specifică profesioniștilor la care se face referire în prezentul articol, prestatorii de servicii de încredere calificați trebuie să verifice calitatea profesională a solicitantului pe baza documentelor care atestă dreptul de practică și/sau semnătură.
 •  
 • În termen de 5 zile de la data eliberării semnăturii electronice calificate, titularul acesteia este obligat să comunice autorității care i-a acordat dreptul de practică sau de semnătură:
  • numele prestatorului de servicii care a eliberat semnătura electronică calificată; și 
  • perioada de valabilitate a semnăturii.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!