Ajutor IMM-uri

Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”

December 2, 2020 Hristescu & Partners

În data de 2 decembrie 2020, a intrat în vigoare Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”, ce se aplica începând cu data de 7 decembrie 2020.

Obiectivul principal îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, către societățile afectate de măsurile luate pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Amintim în cele ce urmează o parte dintre măsurile adoptate prin intermediul Procedurii de implementare. 

Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au avut activitate curentă sau operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării în program;

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriere la prezenta procedură;

 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale ori curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții;

 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare. În cazul în care locația implementării se află în regiunea București-Ilfov, este nevoie de o cofinanțare minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare.

 • se angajează să prezinte minim o ofertă de preț pentru fiecare investiție pentru care se solicită ajutor de stat.

 • nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019;

 • nu depășesc plafonul de 800.000 de euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană. 

 

Investițiile acordate se pot utiliza pentru următoarele tipuri de cheltuieli eligibile: 

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor;
 • achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific;
 • achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • cheltuieli cu consultanța și proiectarea;
 • managementul de proiect;
 • cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor;
 • cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală;
 • active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse;
 • software necesar desfășurării activității;
 • orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare.
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 • cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.
 • altele.

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing și cele care au constituit obiectul unei subvenționări ori finanțări nerambursabile din alte surse.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu închirierea de active corporale.

Procedura de înscriere în Program, verificarea și selecția beneficiarilor

Înscrierile în cadrul măsurii încep prin crearea unui profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal ori împuternicitului, cât și datele societății din domeniile eligibile.

Ulterior efectuării procedurilor din această etapă, se trece la etapa de înscriere în cadrul măsurii “Granturi pentru investiții”, în care, aplicanții vor completa și transmite formularul electronic de înscriere – plan de investiții. Trebuie reținut că după completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere – plan de investiții nu se mai pot face completări și nici modificări asupra acestuia.

Admiterea la finanșare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluarea planurilor de investiții on-line. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.

Dacă se transmit documente ilizibile ori incomplete sau a fost omisă încărcarea în aplicație a unor documente obligatorii, acestea pot fi solicitate prin clarificări. Însă, netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul prevăzut atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia grant. 

Dacă în urma analizei documentației înscrise integral se constată neconcordanțe sau că informațiile declarate de solicitant nu sunt complete, corecte și/sau reale, solicitantul va primi o scrisoare de înștiințare privind Deciziei de respingere. Desigur, împotriva acesteia se poate formula o contestație o contestație, în termen de 30 zile calendaristice de la data la care a fost comunicat actului administrativ de respingere. Termenul de de soluționare al acesteia va fi de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestației, comunicarea soluționării urmând a fi făcută prin front office.

În măsura în care aplicantul este acceptat, aplicația informatică va genera un contract de finanțare tip, care se va regăsi în front office, și va fi transmis pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicantul va trebui să descărce contractul de finanțare, să îl semneze cu semnătură electronică și să îl reîncărce semnat în aplicație împreună cu dovada cofinanțării – extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit în maxim 20 zile de la data primirii. Termenul maxim de semnare a contractelor de finanțare este 30 iunie 2021.

Desfășurarea măsurii se va împărți în două perioade succesive:

 • o perioadă de implementare, care va dura 12 luni din momentul intrării în vigoare a contractului de finanțare, până la depunerea cererii de rambursare ori de plată, dar nu mai târziu de data de 30.06.2022. În această perioadă, beneficiarul  va avea obligația încărcării în aplicație a cererii de plată/rambursare tip, a facturilor, a documentelor de plată, a raportului de progres și a documentelor justificative care însoțesc raportul de progres, sub sancțiunea recuperării ajutorului.
 • o perioada de 3 ani de monitorizare, începând cu anul următor acordării grantului.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!