Ajutor IMM-uri

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii a fost aprobată și va începe să se aplice începând cu data de 20 iulie 2020

July 20, 2020 Hristescu & Partners

La data de 20 iulie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.  

Amintim aici unele dintre cele mai importante măsuri reglementate în cadrul Procedurii astfel adoptate. 

 • Procedura prevede posibilitatea de acordare a următoarelor facilități fiscale:
  • amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal;
  • anularea obligațiilor de plată accesorii. 
 • Nu se amână, însă, la plată și nu se anulează accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, dacă instituția sau autoritatea publică care a transmis titlul executoriu trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii. 
 • Obligațiile fiscale accesorii vizate de Procedura aprobată prin Ordinul nr. 2100/2020 sunt cele aferente:
  • obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv;
  • diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;
  • obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată;
  • obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.

Procedura de acordare a amânării la plată

 • Debitorii trebuie să își exprime intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prin depunerea unei notificări în unul din următoarele moduri: 
  • la registratura organului fiscal central competent; sau
  • prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire; sau
  • prin intermediul serviciului “Spațiu privat virtual”. 
 • După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală. 
 • În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării certificatului de atestare fiscală. 
 • După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau dacă debitorul nu solicită clarificarea neconcordanțelor, organul fiscal emite decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite. Adresa de sistare temporară se adresează instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului.  
 • De la data emiterii deciziei de amânare la plată, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul acesteia:
  • nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
  • nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz. 
 • Dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele ce permit amânarea la plată, organul fiscal va emite înștiințarea de respingere a notificării.  
 • În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, organul fiscal emite și comunică acestuia decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii. 

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

 • Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori în baza unei cereri care poate fi depusă nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.  
 • Pentru a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o singură cerere pentru toate situațiile, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea. 
 • În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central va fi obligat să ia o serie de măsuri, respectiv:
  • să analizeze îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege; iar în cazul titlurilor executorii emise de alte autorități ori instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, să transmită o notificare acestora pentru ca acestea să emită decizie de anulare a accesoriilor sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
  • să emită și să comunice, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
  • să refacă evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
  • să emită decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, după caz. 
 • Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent trebuie să audieze debitorul, ocazie cu care îi va indica și ce condițiile nu au fost îndeplinite.

Anularea obligațiilor în cazul persoanelor care au în derulare o eșalonare la plată

 • În cazul debitorilor care au în derulare o eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și doresc să beneficieze și ei de anularea accesoriilor, aceștia trebuie să depună o cerere de anulare a accesoriilor, fără a fi necesară notificarea organului fiscal cu privire la intenția lor și fără a se emite certificat de atestare fiscală și decizie de amânare la plată a obligațiilor de plată a accesorii.  
 • După depunerea cererii de anulare a accesoriilor, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute lege, organul fiscal emite și comunică, concomitent:
  • decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii;
  • decizia de anulare a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare amânate la plată, după caz, precum și decizia de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale;
  • decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, după finalizarea eșalonării la plată.  
 • În situația în care, la data depunerii cererii, eșalonarea la plată aflată în derulare cuprinde doar obligații de plată accesorii, odată cu decizia de anulare a obligațiilor accesorii se emite și se comunică și decizia de finalizare a eșalonării la plată, fără ca debitorul să achite obligațiile fiscale accesorii rămase de plată din înlesnirea la plată acordată.

În situația în care unui debitor i s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, iar ulterior îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, acesta poate depune o nouă cerere de anulare a obligațiilor de plată accesorii până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Prevederile Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii se aplică și pentru notificările privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii ori cererile de anulare a obligațiilor de plată accesorii depuse după data de 14 mai 2020 și până la 20 iulie 2020. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!