Procedura de acordare a indemnizațiilor care pot fi primite de angajatorii ce angajează anumite tipuri de salariați în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020

June 8, 2020 Hristescu & Partners

 A intrat în vigoare Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, din 03.06.2020. 

Procedura reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor pe care angajatorii le pot primi pentru: 

 • angajarea, în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a persoanelor în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene;

 • angajarea până la data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

 • Pentru acordarea sumelor prevăzute mai sus, angajatorii încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia aceștia își au sediul social, până la data de 31 decembrie 2020, o convenție potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură.

 • Pentru încheierea Convenției, angajatorii trebuie să depună prin mijloace electronice de transmitere la distanță o cerere (anexa nr. 2) însoțită de următoarele documente
  • declarație pe propria răspundere (anexa nr. 3), dată prin reprezentantul legal, dintre care să rezulte că societatea nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. VI din ordonanța de urgență, respectiv că:
   • nu deține statut de instituție sau de autoritate publică; 
   • nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
  • actul de identitate, în copie;
  • actul în baza căruia angajații au fost încadrați în muncă, în copie.

 • Indemnizațiile se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii Convenției, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de salariați.

 • Sumele astfel prevăzute se acordă și pentru perioada concediului de odihnă.

 • În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în muncă în baza Convenției sunt suspendate, sumele nu se acordă. Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.

 • Pentru verificarea și acordarea sumei lunare, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la agenția pentru ocuparea forței de muncă, un tabel nominal însoțit de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

 • Dacă documentele transmise în termen nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă va solicita angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării. Documentele transmise ca urmare a acestei solicitări vor fi considerate a fi depuse în termen.

 • Sumele lunare cuvenite se acordă de agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!