Noi răspunderi în sarcina consultanților și supervizorilor din domeniul construcțiilor

September 21, 2020 Hristescu & Partners

În data de 21 septembrie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Dintre modificările instituite, amintim următoarele: 

 • În cazurile construcțiilor finanțate din fonduri publice în care consultanța sau asistența tehnică este obligatorie în sarcina investitorului ori a beneficiarului, operatorul economic de consultanță specializat, respectiv consultantul sau supervizorul, devine factor implicat pentru etapele prevăzute în contractul de consultanță ori asistență tehnică, iar responsabilitățile aferente etapelor respective îi revin în solidar cu proiectanții și executanții.

 • Consultanții sau supervizorii din domeniul construcțiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor, obligații ce nu exclud îndeplinirea prevederilor  generale și specifice ale contractelor:
  • angajarea de specialiști atestați și autorizați în toate domeniile de consultanță pentru care au încheiate contracte de servicii cu investitorii ori beneficiarii;

  • sesizarea investitorului asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte și în execuție;

  • asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, certificat;

  • recepția proiectelor conform temeiului de proiectare și a cerințelor de calitate;

  • participarea prin specialiști atestați la fazele principale de execuție;

  • întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuție;

  • întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanție;

  • respectarea termenelor contractuale de proiectare și execuție în solidar cu proiectanții și executanții.

 • Consultantul sau supervizorul răspunde solidar cu dirigintele de șantier, conform atribuțiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați prin contract.

 • Proiectanții, consultantul sau supervizorul, în situația în care este operator economic, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională pe durata implementării contractului de consultanță ori supervizare.

 • Specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durată exercitării dreptului de practică.

 • În situația în care se constată că specialistul atestat și-a exercitat dreptul de practică în afara perioadei de valabilitate, dreptul de practică se suspendă de drept pe o perioadă între 3 și 12 luni și se consemnează în registrele publice.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!