Modificarea condițiile de acordare a facilității de suspendare la plată a ratelor scadente

February 5, 2021 Hristescu & Partners

În data de 5 februarie 2021, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020.

Dintre modificările aduse de sus-numita hotărâre, indicăm următoarele:

 • Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare, se stabilește potrivit opțiunii debitorului și poate fi cuprinsă între minim o lună și maxim nouă luni. Cele nouă luni, însă, vor cuprinde și perioada suspendării efective a obligațiilor ce plată.

 • S-au modificat condițiile de acordare a facilității de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice, așadar creditele ipotecare trebuie să îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
  • au fost acordate până la data 30 martie 2020 inclusiv;
  • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării de suspendare a obligațiilor de plată;
  • nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
  • nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.

 • Pentru a putea beneficia de facilitatea de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului ipotecar, debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia de COVID-19, trebuie să transmită solicitarea către creditor până la cel mai târziu 15 martie 2021 inclusiv.

 • Creditorul va analiza solicitarea formulată de debitor, verificând încadrarea creditului în condițiile prevăzute, și va trebui să comunice debitorului decizia sa de aprobare ori de respingere a cererii de suspendare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete sau completate, fără însă a depăși data de 31 martie 2021.

 • Graficul de rambursare a plăților, ce include dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată, se va comunica debitorului în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de aprobare a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

 • Creditorul va transmite Fondului (FNGCIMM):
  • solicitarea de emitere ori re-emitere a scrisorii de garanție pentru toate solicitările de suspendare la plata obligațiilor consolidate a debitorilor din portofoliul său, cu includerea debitorilor noi, precum și a celor care au beneficiat deja de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ și/sau de perioada de suspendare în noile condiții și cu noua valoare, după caz;
  • plus, o situație centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care va fi evidențiată valoarea totală a contractului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată și a soldurilor acestora, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de emitere a deciziei creditorului.

 • În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuți indici variabili, corecția valorii scrisorii de garanție se va putea face până 31 ianuarie 2022.

 • Creditorul va fi îndreptățit la executarea garanției numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garanție în cadrul perioadei de valabilitate a acesteia, și pentru acei debitorii care înregistrează cel puțin un număr de 3 rate consecutive de dobândă eșalonată la plată, neachitate integral la scadența prevăzută în graficul de rambursare, după trecerea integrală la restanță a soldului dobânzilor eșalonate la plată datorate de respectivii debitori.

 • Cererea de executare a scrisorii de garanție se va transmite la FNGCIMM însoțită și de contractele de credit aferente creditelor ipotecare pentru care debitorii au solicitat suspendarea la plata ratelor și eșalonarea la plată a dobânzilor.

 • În măsura în care creditul ipotecar este acordat în altă valută decât moneda națională, creditorul stabilește valoarea cumulată a dobânzilor solicitate la plată pentru debitorul în cauză, utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care acesta transmite către FNGCIMM cererea de executare a scrisorii de garanție, fără să depășească valoarea cumulată a dobânzilor garantate prin scrisoarea de garanție pentru debitorul respectiv.

 • Creditele contractate de debitori, altele decât creditele ipotecare contractate de persoane fizice, se vor acorda sub aceleași condiții modificate ca și creditele ipotecare, mai sus enumerate.

 • Pentru a putea beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, debitorul, cu excepția persoanelor fizice, va trebui să declare pe propria răspundere că i-au fost diminuate cu minimum 25% veniturile sau încasările medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020 și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.

 • În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete sau completate, creditorul notifică debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordării facilității de suspendare a obligațiilor.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!