Măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României – completări

May 8, 2020 Hristescu & Partners

A intrat în vigoare Hotărârea nr. 369/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, în forma aplicabilă de la 11 mai 2020.

Dintre modificările de interes pentru operatorii economici din domeniul sănătății, amintim următoarele:

 • Pe perioada stării de urgență, pentru unitățile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea sumelor contractate se realizează la nivelul valorii de contract indiferent de activitatea realizată sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care acesta depășește nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

 • În ceea ce privește serviciile medicale spitalicești, precum și a serviciilor medicale acordate în sanatorii/secții sanatoriale din spitale și în preventorii, în cadrul semestrului I al anului 2020, regularizarea se realizează pentru lunile ianuarie și februarie.
 • În ceea ce privește serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, pe perioada stării de urgență prelungită prin Decretul 240/2020, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, pe bază de documente justificative, în condițiile în care acestea depășesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

 • În ceea ce privește unitățile specializate care furnizează consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, s-au prevăzut în mod expres serviciile care vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate, respectiv:
  • serviciile prevăzute în pachetul minimal de servicii și în pachetul de servicii de bază;
  • serviciile de ambulanță private care asigură consultații de urgență la domiciliu, transportul sanitar neasistat, recoltarea de probe de la persoanele suspecte, sprijinirea direcțiilor de sănătate publică în desfășurarea activităților specifice sau orice altă activitate de asistență medicală prespitalicească. Acestea se acordă la solicitarea dispeceratului unic 112 sau a comandantului acțiunii și se raportează caselor de asigurări de sănătate însoțite de documente justificative.
 • Pe perioada stării de urgență, numărul maxim de consultații ce poate fi raportat pe zi la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice se stabilește prin raportare la programul de lucru la cabinet al medicilor și la numărul maxim de 8 consultații/oră/medic.

 • Pe perioada stării de urgență prelungită prin Decretul nr. 240/2020, serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice pot fi acordate și la distanță – prin mijloace de comunicare la distanță.

 • În ceea ce privește unitățile de specialitate care acordă servicii de dializă în cadrul Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, pe perioada stării de urgență prelungită prin Decretul nr. 240/2020, decontarea lunară și regularizarea trimestrială a serviciilor de dializă efectiv realizate se fac cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național și se reglementează prin normele privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
 •  

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!