Instrucțiuni privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi

June 4, 2020 Hristescu & Partners

Au intrat în vigoare Instrucțiunile privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, din 29.05.2020.

Dintre instrucțiunile dispuse, amintim: 

 • Prezentele instrucțiuni se aplică tuturor unităților sanitare care au în structură paturi de spitalizare continuă și/sau de spitalizare de zi și care sunt obligate să se acrediteze.

 • Unitățile sanitare care doresc să se înscrie pentru prima dată în procesul de acreditare trebuie să se înregistreze prin crearea unui cont în CaPeSaRo și să se înscrie în termen de maximum 1 an de la data obținerii autorizația sanitară de funcționare.

 • Etapa de pregătire a evaluării constă în completarea de către unitățile sanitare a informațiilor din secțiunea Contul meu din CaPeSaRo și depunerea, prin încărcarea în secțiunea Documentele calității din CaPeSaRo, a cel puțin următoarelor documente:
  • declarația managerului privind implementarea sistemului de management al calității;
  • documente care atestă existența și funcționarea sistemului de management al calității în cadrul unității sanitare;
  • documente care atestă constituirea echipei de coordonare a implementării standardelor de acreditare la nivelul fiecărui sector de activitate din cadrul unității sanitare;
  • fișa de autoevaluare inițială, completată;
  • planul de implementare a standardelor de acreditare elaborat în urma primei aplicări a fișei de autoevaluare, pentru unitățile sanitare care doresc să se înscrie pentru prima dată în procesul de acreditare;
  • documente necesare stabilirii nivelului taxei de acreditare, respectiv: 
   • autorizația sanitară de funcționare;
   • fișa de identificare a spitalului – structură detaliată; 
   • avizul privind structura organizatorică, cu modificările și completările ulterioare; și 
   • organigrama aprobată a unității sanitare;
  • copie după aprobarea autorității tutelare sau patronatului cu privire la înscrierea în procesul de acreditare, semnată electronic pentru conformitate de către reprezentantul legal;
  • copie după aprobarea Ministerului Sănătății, semnată electronic pentru conformitate de către reprezentantul legal, pentru unitățile sanitare care solicită reînscrierea după anularea înscrierii sau neobținerea ori retragerea acreditării;
  • dovada achitării sumei fixe din prima tranșă din taxa de acreditare, deductibilă din aceasta;
  • cererea de înscriere, formular-tip elaborat de către ANMCS;
  • contractul de colaborare pentru desfășurarea activităților de evaluare, acreditare și monitorizare a încadrării unităților sanitare cu paturi în nivelul de acreditare acordat;
  • documentele obligatorii solicitate, aprobate prin ordin al președintelui ANMCS;
  • documentele suplimentare, aprobate prin ordin al președintelui ANMCS;
  • chestionarul de satisfacție a angajaților, formularul utilizat de către unitățile sanitare;
  • chestionarul de satisfacție a pacientului, formularul utilizat de către unitățile sanitare;
  • alte documente necesare pentru dovedirea implementării sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului și a conformității cu cerințele standardelor;
  • rapoartele prevăzute în metodologia de monitorizare a implementării sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului.
 • Planificarea vizitelor de evaluare se realizează în funcție de resursele ANMCS, prin includerea unității sanitare înscrise în planul multianual de acreditare conform instrucțiunilor tehnice aprobate prin ordin al președintelui ANMCS.

 • În vederea constituirii Comisiei de evaluare, se elaborează lista în care sunt cuprinse unitățile sanitare care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • au achitat minimum 70% din valoarea taxei de acreditare, condiție validată de către structura de resort din cadrul ANMCS;
  • au referatul favorabil de validare a documentelor obligatorii solicitate și documentelor suplimentare; 
  • au raport favorabil de monitorizare;

 • Pentru unitățlie sanitare care nu au unități de transfuzie sanguină în structura autorizată, reprezentantul legal declară faptul că unitatea sanitară nu a solicitat și nu a primit sânge sau produse din sânge în ultimii doi ani și nu are nicio formă de colaborare privind furnizarea de sânge și componente sanguine cu Centrul de transfuzie sanguină județean. Această declarație este confirmată de către centrele de transfuzii sanguine.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!