Ajutor IMM-uri

Încă un ajutor de stat pentru IMM-uri în vederea îmbunătățirii competitivității dintre acestea

August 27, 2020 Hristescu & Partners

În data de 27 august 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 3685/2020 privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, aplicabil din data de 02 septembrie 2020.

Prin aceasta se prevede aprobarea aprobă acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pentru creșterea competitivității. 

Dintre regulile prevăzute, amintim următoarele: 

 • Beneficiarii sunt societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural, și care îndeplinesc următoarele condiții:
  • să fie constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
  • să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și să fi înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniile de activitate eligibile vizate de investiție, înscrise ca obiect de activitate, indiferent dacă acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderi;
  • la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniile de activitate eligibile vizate de investiție, autorizate la sediul principal sau secundar identificat ca loc de implementare a proiectului. Excepția face situația în care investiția pentru care se cere finanțare presupune ea însăși înființarea unui punct de lucru ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției.
 • Pentru a putea fi finanțate, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
  • Investiția să fie realizată pe teritoriul României, în mediul urban pentru întreprinderi mici și mijlocii, respectiv în mediul rural pentru întreprinderi mijlocii. ! Nu sunt eligibile investițiile localizate în Regiunea de dezvoltare București-Ilfov !
  • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau punct de lucru, cu excepția situației indicate mai sus;
  • Proiectul trebuie să prevadă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Includerea în proiect a investițiilor în active necorporale este doar opțională. 
  • Proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate lucrările;
  • Pentru proiectele care implică execuția de lucrări de construcție, acestea trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri ori aceluiași segment de infrastructură și să nu beneficieze de fonduri publice din alte surse de finanțare;
  • Perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, să nu depășească 31 decembrie 2023;
  • Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect să fie de minimum 1.500.000 euro și maximum 6.000.000 euro;
  • Activitățile propuse prin proiect, investiția, trebuie să vizeze numai domeniile de activitate eligibile.
 • Nu vor fi finanțate: 
  • proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție ce nu se supun autorizării;
  • proiectele care includ doar investiții în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și/sau investiții finanțabile prin ajutor de minimis;
  • proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de modernizare.
 • În ceea ce privește ajutorul de minimis, finanțarea maximă acordată este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de a 200.000 euro.

 • Pentru ajutorul de stat regional se prevede o contribuție proprie în funcție de intensitatea maximă aplicabilă precum și, dacă este cazul, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului. ! Contribuția financiară proprie trebuie să provină obligatoriu fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, dar NU alt ajutor public!

 • Categoriile de investiții care pot fi finanțate prin ajutorul de stat regional se referă la:
  • lucrări de construire și extindere a spațiilor de producție ori prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente;
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziționarea de instalații ori echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare;
  • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, sub anumite condiții.
 • Categoriile de investiții eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis se referă la:
  • proiectare și asistență tehnică;
  • activități obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.
 • Plățile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2024, în limita bugetului alocat. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!