Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri și PFA în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020

August 6, 2020 Hristescu & Partners

În data de 6 august 2020, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene. 

Prin aceasta se reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru IMM-urile, PFA-urile și cabinetele medicale individuale a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile care se vor putea acorda în baza Ordonanței de mai sus sunt următoarele: 

 • microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
 • granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
 • granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se vor acorda o singură dată, sub formă de sumă forfetară. 

Microgranturile pot fi acordate următoarelor entități: 

 • IMM-urile care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu au deținut salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • PFA și ONG cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute de ordonață, precum Tipărirea ziarelor, Activități de editare a cărților, Activități de editare a altor produse software, Activități de editare a jocurilor de calculator, Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, Activități ale portalurilor web, Activități ale agențiilor de publicitate, și altele. 
 • PFA și cabinetele medicale individuale, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, și nu au beneficiat de stimulentul medical. 

Pentru a obține microgranturile, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 1. să-și fi desfășurat activitatea curentă sau operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare. Pentru PFA și cabinetele medicale, începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020.

 2. IMM-urile să fi obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare.

 3. să își mențină activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea micrograntului.

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli, precum: 

 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului. 

Pentru a putea accesa microgranturile, toți beneficiarii vor fi nevoiți să depună o declarație pe proprie răspundere prin care să își asume faptul că utilizarea sumelor primite ca microgranturi în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanța de urgență, precum cele de mai sus, atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în Ghidul solicitantului.

Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

Granturile pentru capital de lucru se acordă IMM-urilor din domeniile de activitate precum: 

 • restaurante;
 • hoteluri; 
 • cafenele; industria alimentară și alte activități asimilate acesteia;
 • servicii din domeniul transporturilor; 
 • agenții de turism; 
 • edituri, librării și biblioteci;
 • industrii creative;
 • organizări de evenimente.

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, astfel: 

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri, dar nu poate depăși 150.000 euro. Și pentru IMM-urile cu cifra de afaceri de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului rămâne  de 150.000 euro.

Pentru acordarea granturilor pentru capital de lucru se impune cofinanțarea de către beneficiarii de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat. 

În același timp, granturile pentru capital de lucru se pot acorda și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământ. 

Granturile pentru capital de lucru se pot acorda beneficiarilor doar dacă aceștia îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au obținut certificat de situații de urgență;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului;
 • co-participă la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • vor menține sau, după caz, suplimenta numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor. Această situație nu se aplică în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pentru angajații sezonieri sau/și zilieri.

În perioada 1 august – 15 septembrie 2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va continua să elibereze certificate de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgență. Procedura se păstrează ca și până acum, respectiv în baza declarației pe proprie răspundere a operatorul economic care declară că a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate. 

Dintre activitățile pentru care beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, se numără și următoarele: 

 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

În aceeași manieră ca și în situația microgranturilor, beneficiarii vor fi nevoiți să depună o declarație pe propria răspundere în sensul că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanța de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului.

Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Granturile pentru investiții se acordă ca sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea investițiilor în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

 • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;
 • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii;
 • reabilitareaori modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea ori modernizarea unor unități noi de prestare servicii.

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și pe beneficiar și vor avea o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Pentru acordarea granturilor pentru investiții este necesare o co-finanțare din partea beneficiarului în procent de minimum 15% din valoarea grantului pentru beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului pentru beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ printre altele și:

 • turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 • servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
 • servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 •  comerț.

Pentru a putea fi acordate granturile pentru investiții, beneficiarii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții: 

 • au avut activitate curentă ori operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • se angajează să asigure desfășurarea activității operaționale curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 • dispun de co-finanțare proprie a proiectului;
 • prezintă dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru finanțarea mai multor categorii de cheltuieli, dintre care amintim:

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente;
 • cheltuieli cu racordarea la utilități;
 • cheltuieli de promovare; 
 • participare la târguri, evenimente, conferințe;
 • cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității; 

Proiectele de investiții depuse de beneficiari pot include atât reabilitarea ori modernizarea unităților de producție și servicii existente, cât și extinderea unităților de producție și servicii, fie împreună ori separat. 

Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli vor fi suportate de către beneficiar.

Regulile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri, supusă avizării Comisiei Europene.

 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!