Au fost adoptate modificările Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA prin Hotărârea nr. 326/2020

April 26, 2020 Hristescu & Partners

Dintre modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA prin Hotărârea nr. 326/2020, aplicabile din data de 28 aprilie 2020, amintim următoarele:

  • Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.

  • Comisionul de risc se calculează pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.

  • Deși obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției, aceasta acoperă doar valoarea calculată la data acordării creditului. Întrucât, astfel cum prevede noul articolul 1 alineatul (7), litera b), comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.

  • În același timp, după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM și se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct.

  • Și în ceea ce privește comisionul de administrare, s-a prevăzut că acesta se va regulariza la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenței de către beneficiar sau și de către FNGCIMM, în această situație.

  • De asemenea, și în cazul comisionului de administrare, după încetarea schemei de ajutor de stat pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul Programului și este virat de instituția de credit, de această dată, pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată, fiind calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.

  • Nivelul comisionului de administrare urmează a se stabili printr-un ordin al ministrului finanțelor publice.

  • Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român și a instituției de credit, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit.

  • Solicitarea de garantare care se transmite de către instituția de credit nu mai trebuie să fie însoțită de dovada virării comisionului de risc.

  • Procedurile de recuperare a activelor finanțate prin credit prin executarea ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a depozitului colateral asupra căruia s-a instituit ipoteca reală mobiliară se va face de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!