A intrat în vigoare Regulamentul nr. 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepționale aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19

April 27, 2020 Hristescu & Partners

Măsurile dispuse se aplică doar pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19.

Dintre regulile prevăzute:

 • Societățile de administrare a investițiilor (S.A.I) și Administratorii de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A) vor putea primi cereri de răscumpărare de la organismele de plasament colectiv (O.P.C) prin telefon sau internet, chiar dacă documentele O.P.C. administrate nu prevăd posibilitatea efectuării de răscumpărări prin utilizarea acestor mijloace de comunicare la distanță, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • Societățile de administrare/Administratorii încep în regim de urgență să facă demersuri pentru modificarea documentelor de constituire și funcționare ale O.P.C. pentru includerea de prevederi de primire a cererilor de răscumpărare de la investitori prin mijloace de comunicare la distanță;

  • Documentele justificative transmise de investitor sunt păstrate pe un suport durabil de către Societățile de administrare/Administratori;
 • Societățile de administrare a investițiilor/Administratorii de fonduri de investiții alternative vor putea permite investitorilor transmiterea cererilor de răscumpărare prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, chiar dacă documente de constituire și funcționare nu prevăd posibilitatea răscumpărării prin internet a titlurilor de participare emise de O.P.C. administrate, cu respectarea și cu aplicarea următoarelor reguli:

Societățile de administrare a investițiilor/Administratorii de fonduri de investiții alternative:

 • Încep în regim de urgență să facă demersuri pentru modificarea documentelor de constituire și funcționare ale O.P.C. pentru includerea de prevederi de primire a cererilor de răscumpărare de la investitori prin mijloace de comunicare la distanță.
 • Utilizează echipamente informatice adecvate.
 • Posedă infrastructura informatică și mijloacele de comunicație necesare, astfel încât să asigure eficiența operațională a activității.
  • Asigură proceduri alternative eficiente astfel încât activitatea să se poată desfășura în bune condiții, în caz de disfuncționalități ale sistemelor informatice.
 • Pot utiliza același mijloc de comunicare, în baza clauzelor contractuale agreate cu investitorii, pentru a transmite acestora informațiile și rapoartele prevăzute lege, cu condiția ca sistemele informatice să permită descărcarea și salvarea lor.
 • Răspund pentru daunele cauzate investitorilor dacă, din neglijență sau cu intenție, sistemul informatic utilizat nu asigură securitatea transferurilor cererilor de subscriere și răscumpărare sau a plăților aferente.
 • În cadrul aplicației mobile sau al site-ului care găzduiește platforma electronică ce oferă accesul la subscrierea și răscumpărarea titlurilor de participare prin internet, vor trebui să înscrie mențiunile referitoare la autorizarea entității de către ASF.
 • Vor putea realiza plata aferentă răscumpărărilor în contul deținut de investitor în calitate de titular sau cel al împuternicitului, indicat în cadrul contractului dintre părți întocmit la momentul subscrierii inițiale sau în contul notificat de investitor societății de administrare sau societății de investiții autoadministrate, în cazul modificării acestuia.
 • Elaborează și implementează reguli care să asigure verificarea identității investitorilor.
 • Publică informații corecte și actualizate permanent prin intermediul aplicației mobile sau al site-ului care găzduiește platforma electronică.
 • Implementează măsurile pentru intrarea în relații contractuale la distanță cu investitorul potențial, verificarea identității acestuia, și încărcarea documentelor în condiții de securitate cibernetică.
 • Primesc și soluționează cererile investitorilor prin email, doar dacă aceștia posedă și aplică documentelor electronice transmise propria semnătură electronică extinsă.
 • După primirea, prelucrarea și verificarea datelor și documentelor, transmit către investitor, prin poșta clasică sau firmă de curierat, o scrisoare recomandată, în plic sigilat, cu confirmare de primire către adresa de corespondență poștală a acestuia, ce conține cel puțin următoarele:
  • două exemplare ale contractului la distanță, semnate olograf de către reprezentantul legal al entității;
  • plic de retur al contractului la distanță, cu timbru de tip corespondență-ramburs dacă este cazul.
 • Dacă intenționează să transmită investitorului rapoartele și informațiile prin căi de comunicare electronică, precum site/platformă/e-mail, această modalitate exclusivă de transmitere trebuie să fie prevăzută în contract și agreată de investitor. În acest sens, trebuie să se asigure că rapoartele și informațiile sunt disponibile permanent investitorilor într-un format ce poate fi descărcat de pe platformă/site/aplicație mobilă și vizualizat de către aceștia.
 • Dacă apar disfuncționalități cu privire la sistemul de preluare a cererilor de subscriere/răscumpărare, depun toate eforturile pentru a informa utilizatorii, prin mesaje de tip alertă, cu privire la natura disfuncționalitățiilor și durata previzionată a acestora.
 • Adoptă măsurile necesare astfel încât, luând în considerare volumul activității sale și perspectivele de creștere, să aibă capacitate suficientă, în mod continuu.
 • Creează proceduri interne de subscriere și răscumpărare a titlurilor de participare, care conțin inclusiv dispoziții privind modalitatea de stocare, pe un suport durabil, a documentelor transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie disponibile pentru a putea fi examinate de A.S.F. sau depozitarul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) la orice dată.
 • Respectă dispozițiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Societățile de administrare a investițiilor/Administratorii de fonduri de investiții alternative vor putea transmite confirmarea de primire către investitor și prin intermediul adresei de poștă electronică a acestuia, cu activarea opțiunii de confirmare a citirii corespondenței electronice de către acesta, dacă această opțiune este disponibilă.
 • Societățile de administrare a investițiilor pot iniția operațiuni de piață monetară de tipul vânzărilor reversibile de active eligibile pentru tranzacționare (operațiuni repo) în scopul onorării răscumpărărilor din activul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) în situații extreme de piață, cu condiția ca aceste operațiuni să nu depășească 20% din activul O.P.C.V.M. și scadența operațiunilor să nu depășească 12 luni.
 • Persoanele aflate în proces de autorizare sau care depun cereri de autorizare în funcții-cheie în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF-SIIF nu au obligația depunerii la A.S.F. a dovezii participării la stagiile de pregătire și a promovării testului privind cunoașterea legislației în vigoare prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile.
  • Persoanele au obligația ca, de îndată ce starea de urgență încetează, dar nu mai târziu de 6 luni de la data încheierii perioadei stării de urgență, să inițieze demersurile necesare pentru participarea la aceste stagii și promovarea testelor respective, și să depună la A.S.F. dovezile corespunzătoare.
 • În situația depășirii, din motive obiective, a termenelor de raportare, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.-S.I.I.F., au obligația de informa de îndată A.S.F. și pe investitori cu privire la cauza care a condus la această situație, precum și noul termen la care informațiile vor fi disponibile, termen care, nu poate, însă, depăși 30 de zile de la termenul de raportare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!