A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 52/2020 pentru modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

April 20, 2020 Hristescu & Partners

Dintre modificările dispuse:

Până la data de 31 decembrie 2020:

 • Pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ale beneficiarilor operatori regionali de apă, prefinanțarea se poate acorda în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără a depăși valorea totală eligibilă a contractului de finanțare.

 • Se poate acorda prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără a depăși valorea totală eligibilă a contractului de finanțare și altor beneficiari, cu condiția să existe contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare. Se exceptează de la această modificare, beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (21), (3), (4) și (6) ai Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, respectiv:

  • Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

  • Unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, care au calitatea de beneficiar potrivit ghidurilor solicitantului;

  • Ministerul Economiei prin Societatea de Conservare și Închidere a Minelor “CONVERSMIN” – S.A. București, pentru proiectele de închidere și ecologizare a obiectivelor miniere aprobate la închidere prin hotărâri ale Guvernului, înscrise în inventarul național al siturilor contaminate/potențial contaminate;

  • Unitățile care funcționează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care au calitatea de beneficiari potrivit ghidurilor solicitantului;

  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” – IFIN – HH, pentru Proiectul paneuropean de cercetare “Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”;

  • Pentru proiectele aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
 • Tranșa de finanțare în cuantum de 30% din valoarea proiectului trebuie să corespundă cheltuielilor necesare pentru următoarele 6 luni de la depunerea cererii de prefinanțare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanțare.

 • Beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cererea de prefinanțare are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare, în cazul următoarelor proiecte:

  • Proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu unele excepții prevăzute de lege.

  • Pentru proiectele destinate altor beneficiari, în condițiile și cu excepțiile de mai sus.

   * Această măsură se aplică cererile de prefinanțare depuse începând cu data de 21 aprilie 2020.

 • Au fost modificate termenele pentru verificarea cererii de plată de către organismul intermediar/autoritatea de management, respectiv pentru obligația beneficiarilor de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată, și anume 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată (în loc de 20 de zile) și 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management (în loc de 10 zile).

  * Această măsură se aplică și pentru cererile de plată și de rambursare înregistrate la autoritatea de management/organismul intermediar la data de 21 aprilie 2020.

 • Beneficiarii/liderii de parteneriat au la dispoziție maximum 6 luni de la data efectuării cheltuielilor (în loc de 3 luni) pentru a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cererile de rambursare pentru aceste cheltuieli, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare.

  * Această măsură se aplică și pentru cererile de plată și de rambursare înregistrate la autoritatea de management/organismul intermediar la data de 21 aprilie 2020.

 • În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale.

  * Această măsură se aplică și pentru cererile de plată și de rambursare înregistrate la autoritatea de management/organismul intermediar la data de 21 aprilie 2020.

  În ceea ce privește contractele de lucrări:

 • Autoritățile contractante pot iniția modificarea contractelor de lucrări, prin act adițional, cu acordul părților, în scopul introducerii unei clauze contractuale de plată în avans a echipamentelor și/sau a materialelor în vederea punerii acestora în operă, în conformitate cu obiectul contractului, în măsura în care contractele respectă următoarele condiții:

  • Au fost deja semnate; și
  • Costul creditului luat în calcul pe o perioadă de maximum 5 ani ce ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susținerea a 80% din valoarea echipamentelor și/sau materialelor care sunt plătite în avans față de prevederile inițiale ale contractului nu depășește limita de 15% din valoarea acelui contract de lucrări.
 • Autoritățile contractante pot iniția modificarea contractelor de lucrări, prin act adițional, cu acordul părților, în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată, în cazul în care este stabilită o valoare minimă aleasă de beneficiari în funcție de specificul contractelor, dar nu va fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro la data semnării actelor adiționale, în măsura în care contractele îndeplinesc următoarele condiții:

   • Costul creditului/creditelor pentru diferența de valoare între nivelul minim al certificatelor interimare de plată aferente contractelor de lucrări și nivelul valorii minime pentru certificatele interimare de plată propus prin actele adiționale care urmează a fi încheiate, pentru o perioadă de maximum 5 ani, ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susținerea fluxului de numerar plătit în avans față de condițiile inițiale de contract se încadrează în limita de 15% din valoarea totală a contractului de lucrări.
 •  

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!