Sprijinirea IMM pentru dezvoltarea de proof-of-concept în domeniile de specializare inteligentă

November 11, 2020 Hristescu & Partners

În data de 11 noiembrie 2020, a intrat în  vigoare Ordinul nr. 4003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020. 

Obiectivul ordinului intrat în vigoare îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept, în domeniile de specializare inteligentă.

Dintre normele schemei de ajutor de minimis, menționăm următoarele: 

Condiții de eligibilitate pentru beneficiari

 • Pentru ca solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor, acesta trebuie să îndeplinească o serie de condiții, astfel: 

  • să fie constituit în baza Legii societăților sau a Legii pentru funcționarea cooperației;

  • să fi desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin un an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare;

  • să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Excepție face situația în care activitatea entității a fost suspendata pe perioada stării de urgență;

  • să îndeplinească criteriile de acordare a ajutorului de minimis cu privire la întreprinderea unică;

  • timp de 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, solicitantul nu trebuie să își înceteze sau muta activitatea în altă localitate, nu poate realiza o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț și nu poate realiza o modificare substanțială care să afecteaze natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia;

  • investiția trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate la sediul social/punctul de lucru identificat la loc de implementare al proiectului.
 • Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului de minimum 10%, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.

Condiții de eligibilitate ale proiectului

 • Pentru a fi eligibil, proiectul depus spre finanțare trebuie să urmărească creșterea gradului de inovare a companiei prin implementarea unui model conceptual inovativ (proof-of-concept) în domeniile specializare inteligentă. În plus, proiectul trebuie să prevadă investiții pentru care nu au fost încă demarate procedurile de achiziție înainte de depunerea cererii de finanțare.

 • Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro.

 • Perioada în care activităților proiectului trebuie să se realizeze după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 24 de luni, dar nu va putea depăși data de 31 decembrie 2023.

 • Important este ca la depunerea cererii de finanțare, solicitantul să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau punct de lucru.

Cheltuilei eligibile

 • Dintre cheltuielile eligibile din cadrul proiectului, se numără și:

  • cheltuieli cu dotări – echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, etc;

  • cheltuieli generale de administrație – maxim 15% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis. Includ: chiria, energie, combustibil, transport, cazare, diurnamaterii prime și materiale consumabile folosite în cadrul proceselor de dezvoltare și testare a modelului conceptual inovativ, etc.;
  • cheltuieli pentru consultanță – maxim 10% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis. Includ: cheltuielile efectuate pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv plan de marketing, etc.;

  • cheltuieli salariale – maxim 30% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis;

  • cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;

  • cheltuieli cu servicii – cheltuieli cu servicii tehnologice specifice, cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării, cheltuieli privind certificarea națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice etc.

Măsura se aplică până la 31 decembrie 2021, plățile urmând a fi efectuate până la data de 31 decembrie 2024.  

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!