Facilități fiscale: prorogarea termenelor până la 25 octombrie 2020

June 25, 2020 Hristescu & Partners

A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care prevede printre altele, următoarele modificări:

 • Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități pentru anul 2020 nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 
 • În aceeși ordine de idei, declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv. 
 • Sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rezervei de capacități a Uniunii Europene (rescEU), efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020.
  • Justificarea scutirii de TVA se va face de furnizor prin declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de instituția beneficiară, semnată de reprezentantul legal al acesteia, cel târziu la momentul livrării. 
 • Sunt, de asemenea, scutite de TVA importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rezervei de capacități a Uniunii Europene (rescEU), până la data de 1 octombrie 2020.
  • Justificarea scutirii de TVA pentru importul de bunuri se va face pe baza declarației pe propria răspundere a instituției beneficiare, semnată de reprezentantul legal al acesteia, care se depune la organul vamal competent la momentul importului. 
 • Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, și anume 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

 • Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie și neachitate până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv. Aceste obligații fiscale nu vor fi considerate obligații fiscale restante.

 • Până la 25 octombrie 2020 inclusiv, se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare.
  • Excepție fac executările silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

 • Totodată, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 măsura privind rambursarea de către organul fiscal, cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, a taxei pe valoare adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu excepțiile prevăzute de lege.

 • Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la 25 octombrie 2020.

 • Titularii contractelor de închiriere a plajelor vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranșei a doua, pentru contractele de închiriere care prevăd trei tranșe de plată, respectiv diminuarea tranșei a doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru contractele care prevăd plata în două tranșe.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!