Noutăți fiscale – noi termene pentru declarațiile de venituri, deductibilități, excepții de la impozitare și altele

December 21, 2020 Hristescu & Partners

În data de 21 decembrie 2020, a fost publicată în Montiroul Oficial Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ce va intrat în vigoare începând cu 24 decembrie 2020. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

Modificări intervenite începând cu 24 decembrie 2020: 

 • Devin deductibile cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, și în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative. 

 • În situația în care un beneficiar al unei sponsorizări, burse private ori mecenat restituie suma respectivă contribuabilului într-un an fiscal diferit de cel în care a fost acordat(ă), suma dedusă pentru acea sponsorizare, bursă privată sau mecenat din impozitul pe profit, în perioadele fiscale precedente, se va adăuga ca diferență de plată la impozitul pe profit datorat în trimestrul ori anul restituirii respectivei sume de către beneficiar. Dacă  restituirile se efectuează în același an fiscal, contribuabilul regularizează în trimestrul sau anul restituirii sumele deduse din impozitul pe profit, în trimestrele precedente, desigur în limita prevăzută de lege.

 • Pentru calculul bazei impozabile a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, se vor scădea dividendele primite de la o persoană juridică română.

 • Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, au obligația să completeze și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

 • Pentru contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 25 mai inclusiv. Plata impozitului anual datorat se efectuează tot până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

 • Nu sunt impozabile avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități, începând cu veniturile declarate ăn luna ianuarie 2021.

 • Impozitul lunar, final, care se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri va lua în considerare și veniturile asimilate salariilor. Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii, dar și cele asimilate salariilor, pentru fiecare contribuabil.

 • Veniturile din premii cuprind și veniturile din promovarea produselor ori serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. Totuși, nu vor fi conderate venituri impozabile:
  •  materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor;
  • reducerile comerciale de preț acordate persoanelor fizice.
 • Pentru evitarea dublei impuneri asupra persoanelor fizice, plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin sau de către plătitorul de venit ori agentul care reține la sursă impozitul în situația în care autoritatea competentă a statului străin nu eliberează un astfel de document.
  • Pentru veniturile pentru care nu se realizează reținerea la sursă, impozitul plătit în străinătate de persoana fizică se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau, dacă autoritatea competentă a statului străin nu eliberează documentul justificativ, prin copia declarației fiscale sau a documentului similar depus la autoritatea competentă străină însoțită de documentația care atestă plata acestuia.
 • În situația în care persoanele fizice are realizează venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală nu depun declarația de venit, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale va fi stabilită de organul fiscal din oficiu. Aceasta va reprezintă valoarea a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul legal de depunere a declarației din anul pentru care se datorează contribuția.

 •  Pentru stabilirea impozitului pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul și poate fi și valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. În această situație, dacă nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se va utiliza ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

 • Valoarea impozabilă a clădirii deținută în proprietate de o persoană juridică se va actualiza de acum o dată la 5 ani pe baza raportului de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat și depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință acesta va produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

 • În cazul în care proprietarul clădirii, persoană juridică, nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.

 • În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, titularul dreptului respectiv are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului și datorează taxa pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În acest caz, taxa pe clădiri se va achita anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

 • Operatorii economici, comercianți auto sau societăți de leasing, care înregistrează ca stoc de marfă mijloace de transport, cumpărate de la persoane fizice din România și înmatriculate pe numele acestora, au obligația să radieze din evidența Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor acele mijloacele de transport de pe numele foștilor proprietari.

 • În vederea stabilirii impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, pentru anul 2021 se stabilesc următoarele reguli:
  • persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună o declarație pe propria răspundere, până la data de 15 martie 2021 inclusiv, privind suprafața folosită în scop nerezidențial;

  • fac excepție persoanele fizice ale căror suprafețe folosite în scop nerezidențial au fost declarate la organul fiscal până la data 31 decembrie 2020.

Modificări intervenite începând cu 1 ianuarie 2020: 

 • Livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 140.000 de euro – echivalent în lei stabilit la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice,  se taxeză la o cotă redusă  de 5% din baza de impozitare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!