Noi modificări în ceea ce privește justificările scutirii de TVA pentru exporturi și livrările intracomunitare de bunuri

July 17, 2020 Hristescu & Partners

În data de 17 iulie a intrat în vigoare Ordinul nr. 2148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016.  

Dintre modificările adoptate, amintim următoarele: 

 • Pentru prezentarea documentelor justificative scutirii de TVA se prevede un nou termen de maximum 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operațiunea în cauză.

 • În ceea ce privește documentele ce justifică scutirea de TVA, au fost adăugate o serie de reglementări suplimentare pentru alte situații diferite. Astfel, scutirea de taxă se justifică de către exportator cu factura și cu unul din următoarele documente:

  • certificarea încheierii operațiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declarației vamale de export pe cale electronică; sau

  •  exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declarație de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieșire; sau

  • în cazul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize, raportul de export înaintat expeditorului prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul UE.

 • În situația în care ieșirea bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene nu poate fi justificată cu documentele de mai sus, exportatorul poate să dovedească ieșirea efectivă a bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene prin alte mijloace de probă, potrivit cazuisticii Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • În cazul în care furnizorul nu este stabilit în Uniunea Europeană și nu poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export, în care să fie menționate datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene.

 • În cazul în care furnizorul este stabilit în Uniunea Europeană, dar nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export, în care să fie menționate datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene.

 • Sunt scutite de taxă prestările de servicii, inclusiv transportul și serviciile accesorii transportului legate direct de exportul de bunuri. Vor fi considerate legate direct de exportul de bunuri serviciile care contribuie la realizarea efectivă a unei operațiuni de export și care sunt furnizate direct exportatorului sau destinatarului bunurilor exportate.

 • Scutirea de taxă pentru prelucrarea bunurilor mobile corporale achiziționate din România sau din alte state membre ori importate în vederea prelucrării în România, se va justifica de prestatorul serviciilor prin următoarele documente:
  • contractul încheiat cu clientul care nu este stabilit în România;
  • factura pentru serviciile de prelucrare efectuate;
  • documente din care să rezulte că bunurile prelucrate au fost transportate în afara Uniunii Europene de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceștia.

 • Scutirea de taxă pentru livrările intracomunitare de bunuri se va justifica pe baza următoarelor documente:
  • factura – în care trebuie să fie menționat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru; 
  • documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru (care poate fi diferit de statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA comunicat de cumpărător)

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!