A fost adoptat Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

April 13, 2020 Hristescu & Partners

Dintre măsurile cu impact asupra operatorilor economici:

  • Autoritățile contractante, inclusiv entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, au dreptul de a achiziționa direct materiale și echipamente necesare prevenirii și combaterii COVID-19, cu depășirea pragului valoric de 135.060 lei, fără TVA, pentru produse sau servicii, și 450.200 lei, fără TVA, pentru lucrări.
  • Se menține în continuare valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe durata stării de urgență, spre exemplu autorizații, certificate, avize, licențe.
  • Dacă anumite programe ori proiecte nu pot fi derulate pe durata stării de urgență, toate bunurile perisabile ori consumptibile care s-au achiziționat spre distribuire/utilizare în cadrul acestora, pot fi redistribuite în cadrul altor programe, proiecte sau în favoarea unor unități sanitare, de asistență socială, de îngrijire și asistență medico-socială sau beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Dintre măsurile cu impact asupra operatorilor economici cu activitate în domeniul medical:

  • Actele normative cu valabilitate până la data de 14 aprilie 2020, care privesc acordarea serviciilor medicale, inclusiv îngrijirilor la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și a celor privind programele naționale de sănătate – preventive și curative își prelungesc aplicabilitatea pe durata stării de urgență.
  • Pe durata stării de urgență, se decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate din bugetul FNUASS, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național.
  • Pe durata stării de urgență, serviciile de ambulanță private efectuează și alte servicii în afara celor contractate cu casele de asigurări de sănătate, care se suportă din bugetul FNUASS. Casele de asigurări de sănătate decontează întreaga activitate a serviciilor de ambulanță private, la nivelul indicatorilor realizați.
  • Pentru unitățile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicești, în regim de spitalizare continuă sau de zi, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea sumelor contractate din bugetul FNUASS sau bugetul Ministerului Sănătății se realizează la nivelul valorii de contract indiferent de activitatea realizată sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care acesta depășește nivelul contractat, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului II.

Consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, realizate pe durata stării de urgență, pot fi acordate și la distanță utilizând orice mijloace de comunicare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!