A fost aprobată Schema de ajutor de minimis pentru Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate

June 25, 2020 Hristescu & Partners

În data de 25 iunie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat. Aceasta se aplică până la data de 31 decembrie 2020, iar plățile din cadrul schemelor prevăzute se pot efectua până la data de 31 decembrie 2021.

Cererea de înscriere – declarația pe propria răspundere a operatorului economic nu exonerează furnizorul de ajutor de minimis de obligația de a verifica îndeplinirea de către operatorul economic a condițiilor de eligibilitate din schemele prevăzute.

Schemele de ajutor de minimis adoptate prin prezentul Ordin prevăd: 

 • Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate;
 • Organizarea de misiuni economice în străinătate;
 • Realizarea de studii de piață și pe produse. 

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS – Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate

Scopul schemei este de a susține operatorii economici români în promovarea exporturilor de produse și servicii românești, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare a exportatorilor români la târguri și expoziții internaționale.

Schema prevede o serie de condiții pentru beneficiari, dintre care amintim: 

 • sunt organizați sub forma unor societăți comerciale, astfel cum prevede Legea societăților nr. 31/1990 sau societăți cooperative, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 • au în obiectul de activitate operațiuni de export și nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;
 • produsele sunt de concepție și/sau marcă proprie, de calitate și cu valoare adăugată ridicată;
 • nu beneficiază pentru târgul sau expoziția internațională organizată în străinătate, la care aplică, de finanțare de la alți furnizori de minimis pentru acoperirea acelorași categorii de cheltuieli eligibile;
 • nu a fost emisă împotrvia lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, nu înregistrează debite bugetare, nu sunt executați siliți, ori în procedură de insolvență;
 • pot face dovada că au depus garanția de participare în valoare de 2.000 lei.
  Cheltuielile eligibile care se pot acorda în cadrul prezentei scheme de minimis sunt: 

  • 50% din cheltuielile privind: transportul extern, cazarea și asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice;
  • 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale, elaborarea proiectului de execuție a standului, și altele asemenea.

  Pentru a putea beneficia de indemnizația oferită prin intermediul Schemei de minimis, suma totală a ajutoarelor de minimis primite de beneficiar, ca întreprindere unică, pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali, în anul fiscal în curs și suma care urmează a se acorda în baza schemei, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu poate depăși pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.

  Operatorii economici beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme au obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, la fel ca și operatorii economici societăți organizatoare de târguri și expoziții internaționale în străinătate.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!