A fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății 

May 27, 2020 Madalina Hristescu

Dintre modificările aduse:   

 • A fost modificată Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, astfel: 
  • S-a introdus o nouă condiție pentru intrarea în procesul de evaluare în vederea acreditării, respectiv existența în cadrul unităților sanitare a unei structuri de management al calității serviciilor de sănătate, cu obligația instituirii a cel puțin unui post de medic în cadrul acestei structuri.  
  • Unitățile care nu au organizate structuri de management al calității serviciilor de sănătate, cu respectarea condițiilor de mai sus, au obligația de a aduce la îndeplinire aceste cerințe în termen de un an.  
 • A fost modificată Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate după cum urmează:
  • S-a introdus posibilitatea ca, în situații de epidemii, pandemii, cataclism, dezastre naturale sau catastrofe, ciclul de acreditare să poată fi prelungit prin hotărârea Colegiului director al ANMCS, la propunerea președintelui acesteia.
  • Reacreditarea unităților sanitare poate avea loc și în cazul în care a fost dispusă retragerea acreditării în urma procesului de monitorizare postacreditare. 
  • S-au introdus noi criterii în vederea acreditării relative la noua structură de management a calității serviciilor, respectiv: 
   • Medicii din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate trebuie să dețină la data încadrării și un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătății. 
   • În cazul în care nu dețin acest atestat, au obligația de a-l obține în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii de management al calității serviciilor. Medicii specialiști sau primari confirmați în specialitatea sănătate publică și management sunt exceptați de la deținerea atestatului;
   • Restul personalului din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii.  
 • Persoanele încadrate în structura de management al calității serviciilor de sănătate care nu îndeplinesc cerințele de mai sus, au obligația îndeplinirii acestora în termen de un an. 
 • A fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020 […], astfel: 
  • Măsurile în domeniul sănătății din acestă Ordonanță, reglementate la cap. II a acesteia, au aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2020. 
  • Prin excepție, se aplică doar până la data de 30 iunie 2020, următoarele măsuri: 
   • Pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente, acordarea și validarea fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia a serviciilor medicale, îngrijirilor la domiciliu, medicamentelor, materialelor sanitare și dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive; și 
   • Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a tuturor serviciilor de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!